PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Pravljični natečaj Eurospin«

 • 1. člen

(Splošne določbe)

 • Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „Pravljični natečaj Eurospin” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se izvaja na spletni strani pravljicninatecaj.si.
 • Organizator nagradne igre je EUROSPIN EKO d. o. o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija, matična št. 1983725000 (v nadaljevanju organizator). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov.

 • Izvajalec nagradne igre je SHIFT agencija za kreativne komunikacije d. o. o., Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).
 • Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani nagradne igre pravljicninatecaj.si.
 • 2. člen

(Trajanje nagradne igre)

 • Nagradna igra traja od 21. 4. do 17. 6. 2022 (24.00) na spletni strani pravljicninatecaj.si. Ustreznost oz. neustreznost pravljic bo naročnik določil do dne 21. 6. 2022 in o tem obvestil sodelujoče.

 • 3. člen

(Pogoji sodelovanja)

 • Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije. Če je nagrajenec mlajši od 15 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi.
 • Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov za namene nagradne igre.

 • 4. člen

(Način sodelovanja v nagradni igri)

 • Posamezniki v nagradni igri sodelujejo tako, da dopolnijo pravljico na spletni strani nagradne igre pravljicninatecaj.si. Potrebno je dopolniti besedilo v vseh štirih vnosnih poljih, nato pa pritisniti gumb »Pravljica je končana« in izpolniti obrazec z osebnimi podatki ter se strinjati s pogoji nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre.
 • Vsaka oddana pravljica bo pregledana. Organizator in izvajalec nagradne igre si pridržujeta pravico, da na osnovi pregleda izločita pravljice, ki:
  • uporabljajo kletvice, žaljivke,
  • so politično, moralno, etnično ali drugače sporne
  • ne vsebujejo smiselnih besed, temveč le črke nepovezane v besede
  • so popolna kopija teksta iz namigov pravljičarja, ki so dostopna na spletni strani in so v pomoč pri pisanju.

Tudi v drugih primerih, če vsebina pravljice kakorkoli nasprotuje interesom Eurospina, ima
strokovna komisija organizatorja in izvajalca diskrecijsko pravico, da pravljico izloči.

V kolikor pravljica ni izločena pomeni, da je spoznana za ustrezno.

Ustrezne pravljice bodo posredovane drugim sodelujočim, ki so posredovali pravljice, ki so bile spoznane, po naključnem izboru. Po končani nagradni igri bodo pravljice objavljene na spletni strani pravljicninatecaj.si do konca leta 2022. V tem smislu sodelujoči prenaša na organizatorja naslednje avtorske pravice:

 • Pravico distribuiranja Avtorskih del ali delov Avtorskih del v najširšem smislu;
 • Pravico reproduciranja Avtorskih del ali delov Avtorskih del, vključno z reproduciranjem Avtorskih del v elektronski in/ali digitalni in/ali kakršnikoli drugi obliki, ne glede na medij, na katerega se Avtorska dela reproducirajo, kar obsega tudi pravico shranitve in reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki, pravico reproduciranja fonogramov in videogramov ter pravico do tonskega in vizualnega snemanja, vse navedeno v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavna zakonodaja;
 • Pravico javnega izvajanja Avtorskih del ali delov Avtorskih del, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavna zakonodaja;
 • Pravico javnega prenašanja Avtorskih del ali delov Avtorskih del, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavna zakonodaja;
 • Pravico javnega predvajanja Avtorskih del ali delov Avtorskih del s fonogrami in/ali videogrami, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavna zakonodaja;
 • Pravico dajanja Avtorskih del ali delov Avtorskih del v najem komurkoli, ne glede na medij, na katerem je Avtorsko delo ali del Avtorskega dela vsebovan;
 • Pravico javnega prikazovanja Avtorskih del ali delov Avtorskih del, kar omogoča Naročniku, da z vsemi poznanimi tehničnimi sredstvi priobči javnosti Avtorska dela ali dele Avtorskih del, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavna zakonodaja;
 • Pravico priobčitve javnosti, vključno s pravico radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije in sekundarnega radiodifuznega oddajanja, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavna zakonodaja;
 • Pravica dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavna zakonodaja, vključno z (vendar ne omejeno na) dajanjem na voljo javnosti preko fonogramov ali videogramov, preko računalniške mreže (vključno s prenosom ali oddajanjem Avtorskih del ali delov Avtorskih del s sredstvi za sprejemanje in prikazovanje, med katere štejejo zlasti računalniški video ekrani, monitorji, in sicer preko svetovne računalniške mreže, ki se uporablja preko TCP/IP protokola - z drugim imenom Internet oz. svetovni splet) ali kake druge mreže (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot npr.: pay-perchannel, pay-perview, near video-on-demand in druge oblike distribucije ali nosilcev) ali z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami WAP, UMTS, SMS, 3G ter druge znane telekomunikacijske storitve, vključno s storitvami t.i. mobilne telefonije, preko GSM, GPRS idr., s katerimi se avtorsko delo lahko priobči javnosti; fiksne telefonske storitve) oziroma preko kateregakoli komunikacijskega kanala ali na kakršenkoli drugačen način; t.i. multimedijske pravice, ki omogočajo hkratno uporabo avtorskega dela preko več distribucijskih sistemov ali kakšnih drugih sistemov nove tehnologije, ki omogočajo priobčitev avtorskih del javnosti;
 • Pravica do predelave in/ali avdiovizualne priredbe, da lahko Naročnik izvede kakršnekoli predelave in/ali avdiovizualne priredbe, ki jih potrebuje za izvajanje poslovne dejavnosti. Izvajalec pri tem dovoljuje najširši možni obseg predelave in/ali avdiovizualne priredbe, in sicer tako v smislu spremembe posameznega avtorskega dela, kakor tudi da vsa navedena avtorska dela spreminja po velikosti, barvah, obliki, pozicijah, materialih, v katerih se pojavlja, pojavnih oblikah (tridimenzionalna risba, slika, elektronska oblika, ipd.) ali na kakršenkoli drug način - t.i. "prava predelava" in tudi na način, da se bodisi spremenjena Avtorska dela bodisi nespremenjena Avtorska dela ter nespremenjene izvedbe Avtorskih del ali deli teh del vključi v druga dela (oglasna sporočila, embalaža izdelkov, avdiovizualna dela, ilustracije, ipd.) - t.i. "predelava zaradi vključitve".
 • Avtorske pravice se prenašajo za teritorij Republike Slovenije, izključno in za čas do konca leta 2022.
 • Sodelujoči, kateri pravljice so na osnovi pregleda izločene, ne prejmejo nagrade.
 • Sodelujoči ob oddaji pravljice prejmejo povraten email s pozivom k izpolnitvi osebnih podatkov v spletnem obrazcu (davčna številka, ime in priimek), potrebnih za izdajo nagrade. V kolikor sodelujoči v spletnem obrazcu ne posreduje zahtevanih podatkov, se nagrada ne more izdati.
 • Nagrado imajo možnost osvojiti samo sodelujoči:
  • katerih pravljica je bila pregledana in spoznana za ustrezno
  • ki je posredoval zahtevane osebne podatke (davčna številka, email, ime in priimek).
 • Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 • 5. člen

(Nagrade)

 • V nagradni igri se podelijo naslednje nagrade:
  • Vsak sodelujoči, ki odda pravljico in je bila le-ta v pregledu spoznana za ustrezno ter posreduje zahtevane osebne podatke (davčna številka, ime in priimek) prejme darilni bon za Eurospin v vrednosti 5 EUR na email. Sodelujoči lahko številko prejme maksimalno 3 omenjene darilne bone, ne glede na število oddanih pravljic.
  • Izmed vseh sodelujočih, katerih pravljica je ustrezna, bomo izžrebali 20 prejemnikov vstopnic za Živalski vrt Ljubljana.

(2) Nagrado posameznemu nagrajencu podeli organizator nagradne igre. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Nagrada bo nagrajencu predana s strani organizatorja nagradne igre, in sicer najkasneje 90 dni po končani nagradni igri.

 • 6. člen

(Izključitev odgovornosti organizatorja in izvajalca)

Organizator in izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani pravljicninatecaj.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

 • 7. člen

(Varstvo osebnih podatkov)

 • S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

 • Organizator in izvajalec bosta osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek, davčna številka, email) vpisala v svojo bazo za namen izvedbe nagradne igre. Osebni podatki sodelujočih, razen podatki o nagrajencih, se po zaključku nagradne igre trajno izbrišejo iz baze. Podatke o sodelujočih, ki postanejo nagrajenci nagradne igre (ime, priimek, email, davčna številka) bo organizator hranil v skladu z zakonsko predvidenimi roki.

 • 8. člen

(Dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.


Ljubljana, 21. 4. 2022

Pravila nagradne igre
© 2022 Eurospin Vse pravice pridržane PiškotkiVarstvo osebnih podatkov